Requisits bàsics per les botigues VI

Requisits exigibles als comerciants

Horaris Comercials
Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials

 • La llei està dirigida als establiments comercials dedicats essencialment a la venda al públic de mercaderies, quedant exclosos la resta d’establiments.
 • L’horari general d’obertura al públic és de 72 hores setmanals, entre les 7’00h i les 22’00h, de dilluns a dissabte.
 • Tots els establiments comercials han d’exhibir l’horari adoptat de tal manera que sigui visible al públic des de l’exterior de l’establiment.
 • Els dies 1 de gener, 1 de maig, 11 de setembre i 25 de desembre han de romandre tancats i els dies 24 i 31 de desembre els establiments comercials han d’avançar el seu horari de tancament a les 20’00h.
 • Els festius que es permeten obrir per l’any 2006 són: 8 de gener, 26 de febrer, 2 de juliol, 20 d’agost i 6, 8, 17 i 24 de desembre.

Política lingüística
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística

 • Tota la senyalització i els cartells d’informació general de caràcter fix de l’establiment i l’oferta de serveis (promocions, publicitat, etc.) ha d’estar, si més no, en llengua catalana.
 • El consumidor té dret a ser atès en qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya.
 • L’incompliment de la normativa de política lingüística, imputable a les empreses i les entitats concernides es considera una negativa injustificable a satisfer les demandes de les persones usuàries i consumidores, a la qual s’ha d’aplicar el règim sancionador

Fulls de reclamació/denúncia
Decret 70/ 2003, de 4 de març, que regula els fulls de reclamació/denúncia als establiments comercials i en l’activitat de prestació de serveis

 • Tots els establiments comercials han de disposar de fulls oficials de reclamació/denúncia a disposició dels clients i usuaris (excepte els professionals obligats a col·legiar-se).
 • Ha d’haver un cartell anunciador que l’establiment disposa dels fulls de reclamació, on, a més, s’hi indiqui el telèfon d’informació al consumidor, 012.
 • Els fulls de reclamació denúncia són disponibles al web www.consumcat.net

Indicació dels preus
Decret 73/2002, de 19 de febrer, pel que es regula la indicació dels preus dels productes oferts als consumidors i usuaris

 • Les mercaderies i els productes han de portar el preu posat en cartells o etiquetes visibles, tant a l’aparador com a l’interior del local. La indicació del preu ha d’estar precedida per les sigles PVP.
 • En els serveis el preu ha d’estar exposat a la vista del públic.
 • En productes envasats mesurables a més del preu unitari del producte cal que indiquin també el preu per unitat de mesura

Comprovants de compra
Llei 3/1993 de l’Estatut del Consumidor

 • L’establiment té l’obligació d’expedir tiquet, factura o comprovant de compra per qualsevol despesa que el client efectuï.
 • Al comprovant de compra, s’han de desglossar els conceptes pels quals es cobra i l’import, així com la identificació i el NIF del titular de l’establiment.

PAGAMENT

 • L’establiment està sempre obligat a admetre diner de curs legal i a tenir canvi.
 • S’han d’admetre els mitjans que hi ha publicitats i a la vista del públic, fins i tot quan l’establiment estigui tancat. En defecte de publicitat, el pagament sempre és al comptat.
 • No hi pot haver discriminacions per raó de les formes de pagament.