Requisits bàsics per les botigues IV

Recursos per poder treballar en català

Ajuts i subvencions

Podeu trobar ajuts econòmics de les administracions catalanes per millorar alguns aspectes lingüístics. Tot i que aquests poden anar variant, us informem genèricament d’on els podeu consultar. També podeu trucar-nos al Servei Lingüístic de la CCC per tal d’informar-vos o consultar-ho al web de la CCC www.confecomercat.es

Ajuts de la Secretaria de Comerç i Turisme

La Secretaria de Comerç i Turisme, mitjançant una convocatòria anual, concedeix uns ajuts per a la renovació de l’activitat comercial i el foment de la cooperació empresarial en els comerços de Catalunya, gestionats mitjançant l’Agència per a la Promoció del Comerç.

Entre els diferents ajuts, podeu trobar els següents:

• Rètol exterior de l’establiment: ajuts per millorar la imatge exterior de l’establiment i, per tant, per al canvi de rètol exterior. És un requisit indispensable per sol·licitar aquests ajuts que atorga cada any que l’establiment disposi d’un rètol exterior en llengua catalana o que l’actuació a realitzar en comporti la seva instal·lació (base 6).

• Pàgina web: ajuts a les empreses per promocionar i comercialitzar els seus productes, serveis o imatge mitjançant la confecció o optimització de pàgines web. Una de les condicions a l’hora de sol·licitar l’ajut és que el web ha de disposar com a mínim d’una versió íntegra en llengua catalana (base 7).

Podeu trobar la informació sobre qui en pot ser beneficiari i sobre la quantia dels ajuts per a la convocatòria actual dins el web de la Secretaria de Comerç o trucar a les associacions comercials que us representen que us donaran la informació actualitzada.

Cal que conegueu també que la Generalitat de Catalunya a l’hora d’atorgar subvencions públiques estableix uns requisits lingüístics: les empreses han de complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3, 33, 36.4 de la LPL i les disposicions específiques pels sectors (Acord de Govern de 30 de novembre de 2004). És a dir, es té en compte, a l’hora d’atorgar subvencions, que es compleixi la legislació lingüística.

Ajuts de l’Ajuntament de Barcelona i altres

Us recordem que l’Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida de l’Ajuntament de Barcelona subvenciona un 40%, i fins a un màxim de 600 €, el cost d’instal·lacions de rètols comercials en català. Es poden beneficiar d’aquest ajut els establiments comercials ja existents i també els establiments de nova implantació. Per a més informació, truqueu al tel. 93 270 20 20.

És possible que, des d’altres ajuntaments, hi hagi ajuts per aquest tema. Us animem que us poseu en contacte amb l’ajuntament respectiu per esbrinar-ho i que ens ho feu saber. Per exemple, dóna ajut per aquest tema l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Ho podeu consultar al seu web.

Per a qualsevol dubte o aclariment, adreceu-vos al Servei Lingüístic de la CCC.

Ajuts i subvencions
Ajuntament de Barcelona. Ajuts per a la retolació exterior en català d’establiments comercials. 
http://www.bcn.es/paisatgeurba/

Generalitat de Catalunya. Secretaria de Comerç i Turisme.
http://www.gencat.net/ctc/serveis/ajuts_subvencions/comerc/dinamitzacio_comercial/ index.html